บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย

พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

ด้วยระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย (หลักสูตร รปภ.) มีแนวคิดฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง รายวิชาที่จะต้องเรียน ประกอบด้วย
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)
2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)
3.การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)
4.การเขียนรายงาน (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
5.การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
6.การติดต่อสื่อสาร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
7.หลักการใช้กำลัง (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
8.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
9.การจัดการและการควบคุมการจราจร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
10.การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า (ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง)
โดยผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย


บริษัทรักษาความปลอดภัย


ใบอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย


บริษัทรักษาความปลอดภัย สยาม เซฟการ์ด จำกัด ได้จัดทำการฝึกอบรมพนักงานของเรา เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง รายวิชาที่จะต้องเรียน ประกอบด้วย
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รู้เกี่ยวกับความแตกต่างของงานรักษาความปลอดภัย เช่น การสอบสวน การบังคับใช้กฎหมายการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มความรู้ ทักษะ ที่ต้องรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา การจับ การค้นของราษฎร
3.การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รู้เกี่ยวกับการตรวจตราบริเวณสถานที่รับผิดชอบ เทคนิคการตรวจการสังเกต การสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณบุคคล
4.การเขียนรายงาน (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รู้เกี่ยวกับ หลักการเขียนรายงาน ความแตกต่างของชนิดและวัตถุประสงค์ของรายงาน การจดบันทึกข้อมูล
5.การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รู้เกี่ยวกับ สิ่งที่อาจทําให้เกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
6.การติดต่อสื่อสาร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รู้เกี่ยวกับ ทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยคําพูดและการเขียน เทคนิคและขั้นตอนการใช้วิทยุสื่อสารและการใช้โทรศัพท์
7.หลักการใช้กำลัง (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รู้เกี่ยวกับ การใช้อํานาจตามกฎหมาย การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการใช้กําลัง สภาวะการทํางานภายใต้ความกดดัน
8.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รู้เกี่ยวกับ การจัดการพื้นที่ฉุกเฉิน การช่วยเหลือกรณี ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
9.การจัดการและการควบคุมการจราจร (ทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รู้เกี่ยวกับ การควบคุมยานพาหนะในพื้นที่รับผิดชอบ การใช้สัญญาณมือ ใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมการจราจร
10.การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า (ปฏิบัติ 9 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รู้เกี่ยวกับ อาวุธศึกษา ระเบียบแถว การทําความเคารพ การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า กระบอง

บริษัทรักษาความปลอดภัย


ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/publication/?p=11617 และ http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%B813/%B813-20-9999-update.htm http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/229/15.PDF

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย. บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย