บริษัทรักษาความปลอดภัย
Home Visualization About Us Service Trainning Customer Job Contact
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริการรักษาความปลอดภัยของเรา

1. บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.)

ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านจัดสรร คอนโนมิเนียม บ้านเดี่ยว โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน คลังสินค้า โชว์รูมต่างๆ อื่นๆ ด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ผ่านการตรวจสุขภาพและยาเสพติด ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีการฝึกทบทวนประจำปี และมีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
นอกจากบุคลาการที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น กล้องวงจรปิด , กันขโมยอินฟาเรด , Guard Scan , Guard Tour , ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ , อุปกรณ์ด้านการจราจรต่างๆ , วิทยุสื่อการ และอื่นๆ มีการกำกับดูแลและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

 • ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตามจำนวนเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ในการปฎิบัติหน้าที่จะต้องมีการตรวจตราผู้ที่มาติดต่อ และประสานงานแจ้งไปยังผู้ว่าจ้าง ประกอบกับต้องมีการตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่ให้ปราศจากเหตุร้ายต่างๆ
 • ดูแลและตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน ในการตรวจตราแต่ละครั้ง ต้องสังเกตุสิ่งแวดล้อมต่างๆ ว่าผิดสังเกตุหรือไม่ ตั้งอยู่ผิดตำแหน่ง สุ่มเสียงต่อการสูญหายหรือสุ่มเสียงต่อการเกิดเหตุหรือไม่ หากพบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยทันที
 • จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์ ในการปฎิบัติหน้าที่ต้องเข้มงวดกับรถหรือบุคคลที่เข้ามายังสถานที่ที่เสมอ มีการแลกบัตร ลงรายการบันทึก แจ้งไปยังผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
 • บอกทิศทาง ,รับหีบห่อต่างๆ , ขัดขวางพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เมื่อผู้ติดต่อทำการตามขั้นตอนสำหรับการติดต่อแล้ว ต้องบอกสถานที่ที่ต้องนั่งรอพบลูกค้า ในการรับหีบห่อ ต้องตรวจสอบ ชื่อที่อยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อรับแล้วต้องนำส่งผู้ว่าจ้างทันที กรณีที่พบเหตุการณ์ไม่ถูกต้องควรแจ้งเตือนผู้กระทำ หากยังฝ่าฝืนต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทันที
 • บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุด เมื่อเกิดเหตุการไม่พึงประสงค์ การลงบันทึกจะเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังนั้น พนักงานรปภ. จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ โดยละเอียด
 • ดูแลและลาดตระเวนและตรวจตราทรัพย์สินเพื่อป้องกันให้พ้นจากอัคคีภัย โจรกรรม การทำลาย และกิจกรรมอื่นที่ไม่ชอบด้วยกฎของผู้ว่าจ้างหรือกฎหมาย หากพบต้องรีบแจ้งไปยังหัวหน้างานหรือผู้ว่าจ้างทันที
 • รายงานผู้ดูแลเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยโดยทันที การรายงานไปยังทันทีเป็นการตัดตอน ลดปัญหาต่างๆที่จะขยายตัวขึ้นได้เป็นอย่างดี
 • ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มอบหมาย ซึ่งไม่ผิดต่อกฎระเบียบ หรือ ก่อให้เกิดการบ่งพร่องในการปฎิบัติหน้าที่ของ รปภ.

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ (การ์ด)

  ด้วยบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ผ่านการอบรมการอารักขาขั้นสูงมาแล้วทุกนาย มีประสบการณ์เฉพาะด้านนี้โดยตรง ความสามารถสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ดี เรายินดีให้บริการท่านเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานง่ายหรืองานยาก เรามีประสบการณ์มาแล้ว
 • งานอารักขาบุคคลสำคัญ ซึ่งต้องใช้ทีมงานที่มืออาชีพจริงๆ มีทีมพาหนะ ทีมอารักขา ทีมลาดตะเวน ทีมหนุนเสริม ทีมหาข่าว ผ่านการอบรม มีประสบการณ์จริงๆ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สามารถ ป้องกัน อารักขาบุคคลท่านนั้นๆ ให้ปลอดภัยได้ 100%
 • งานดูแลสิ่งของมีมูลค่า ต้องเป็นทีมที่เชียวชาญจริงๆ เพื่อป้องกันการโจรกรรม สูญหาย ทุกทีมต้องติดต่อสื่อการกันตลอด เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อที่หัวหน้าทีมจะประเมินความเสี่ยงได้
 • งาน Event ต่างๆ มีหลายๆ งานที่ต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ เพื่อคอยดูแล อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตรวจค้น สังเกตุ ลาดตะเวน
 • งานเปิดตัวสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านสถานที่และจราจร ป้องกันเหตุร้ายและเหตุโจรกรรมต่างๆ
 • งานคอนเสิร์ต เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านสถานที่และจราจร คอยป้องปรามเหตุทะเลาะวิวาท และป้องกันเหตุร้ายและเหตุโจรกรรมต่างๆ
 • งานแสดงสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านสถานที่และจราจร และป้องกันเหตุร้ายต่างๆ
 • งานขายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านสถานที่และจราจร และป้องกันเหตุร้ายและเหตุโจรกรรมต่างๆ
 • งานโชว์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านสถานที่และจราจร และป้องกันเหตุร้ายต่างๆ
 • งานนิทรรศการ เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านสถานที่และจราจร และป้องกันเหตุร้ายต่างๆ
 • งานการแข่งขันกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านสถานที่และจราจร คอยป้องปรามเหตุการณ์ร้ายต่างๆ
 • งานอื่นๆ สำหรับงานที่ต้องการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษ
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

  1. เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
  2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป
  3. สัญชาติไทย
  4. สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้มาติดต่อหรือผู้ว่าจ้างได้
  5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต โรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ
  6. ผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ
  7. ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน
  8. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรงมาก่อน
  9. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
  10. ต้องไม่ติดยาเสพติด การพนัน
  11. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องเข้าฝึกอบรม/ทบทวนการรักษาความปลอดภัยทุกปี
  12. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี
  13. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้อง ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย (หลักสูตร รปภ.) ตามที่กฎหมายกำหนด
  14. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รปภ.

  *** ในกรณีเป็นงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ จะมีบุคคลากร จากหน่วยงานของภาครัฐมาคอยดูแลท่าน ซึ่งเป็นบุคคลากรที่ผ่านการอบรมการรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษ มีความชำนาญเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ มีความสามารถด้านการป้องกันเหตุร้ายต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ได้ดี

  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีลูกค้าชั้นนำให้การยอมรับ ทั้งภาพเอกชน และรัฐ เราพร้อมให้บริการทุกประเภทกิจการ หากท่านกำลังมองหาบริษัทรักษาความปลอดภัยคอยบริการ,รับใช้,ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของท่านขอได้โปรดไว้วางใจเราให้รับใช้และบริการท่าน

  3. บริการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย

  - ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
  - ระบบกล้องวงจรปิดแบบเดินสาย
  1. สายสัญญาณมีการห่อหุ้ม จึงไม่มีสัญญาณรบกวน
  2. อายุการใช้งานของสายสัญญาณมีความยาวนาน
  3. ภาพจะมีความเสถียรมากว่าแบบไร้สาย เพราะสัญญาณภาพจะส่งผ่านระบบเดินสาย
  4. หากเกิดปัญหาขึ้น การตรวจเช็คค่อนข้างง่่าย เพราะมีการควบคุมจุดกันทั้งหมด
  5. เดินสายได้ไกล
  - ระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย
  1. ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ
  2. สามารถเลือกจุดติดตั้งได้ง่าย ตามความต้องการของผู้ใช้
  3. ใช้งบประมาณค่อนข้างน้อย
  - ติดตั้งระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ
  เป็นระะบบที่ช่วยความสะดวกสบายขอบผู้ไปใช้บริการของลานจอดรถ ประกอบด้วย
  1.ระบบนับรถ
  2.ระบบแสดงจำนวนช่องจอดว่าง
  3.ระบบไม้กั้นรถยนต์
  4.ระบบออกบัตรอัตโนมัติ
  5.ระบบคิดเงินลานจอดรถ


  บริการก่อน และหลังการขาย

  ก่อนการเสนอราคา
  ก่อนการเสนอราคาทางบริษัทจะจัดส่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเข้าไปสำรวจพื้นที่หน่วยงาน เพื่อไปศึกษาถึงระบบงาน หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบรวมถึงการเข้าพบกับนายจ้าง เพื่อสอบถามถึงปัญหา และเหตุผลของการใช้บริการงานรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยวางระบบงานการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการเสนออัตรค่าบริการ ซึ่งทางบริษัทจะเสนออัตราค่าบริการในอัตราที่เหมาะสมกับขอบข่ายการให้บริการในหน่วยงานนั้นๆ และจะนำใบเสนอราคาเพื่อนำส่งให้กับนายจ้างอีกครั้งหนึ่ง

  บริการหลังการขายหากผ่านการอนุมัติ
  1. บริษัทฯ จะคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน และตรงตามข้อกำหนดของการคัดเลือกบุคลากรของบริษัท
  2. บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามหลักสูตรการอบรมของบริษัท เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันก่อนการส่งลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
  3. บริษัทฯ จะส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ลงปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลาที่ได้ตกลงไว้ในรายละเอียด สัญญาหรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
  4. บริษัทฯ จัดอุปกรณ์เสริมให้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ เช่น กระบอง กระบองไฟ เสื้อจราจร กรวยยาง วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตลอดการปฏิบัติงาน
  5. บริษัทฯ จะจัดส่งหัวหน้าสายตรวจ เข้าไปแนะนำพนักงานรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน ขอบเขตของงาน และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ และแนะนำให้รู้จักกับผู้ว่าจ้าง และผู้ดูแล
  6. บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ เข้าตรวจดูแลหน่วยงานทุกวันในช่วง2 สัปดาห์แรก และ 3 วันต่อสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดไป
  7. บริษัทฯ จัดตั้งกำลังพลสำรองไว้ เตรียมไว้รองรับหน่วยงานที่ต้องการพนักงานรักษาความปลอดภัย เพิ่ม หรือต้องการสับเปลี่ยน ซึ่งสามารถลงพื้นที่ได้ภายใน 12 ชั่วโมง
  8. บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และประเมินผลการของพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกเดือน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพที่สุดจากบริษัท

  [ หน้าหลัก ] [ วิสัยทัศน์ ] [ เกี่ยวกับเรา ] [ บริการ ] [ ฝึกอบรมพนักงาน ] [ ข่าวสาร รปภ. ] [ สมัครงาน ] [ ติดต่อ ]
  บริษัทรักษาความปลอดภัย